Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 maja 2015

Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r, Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), która nałożyła na gminy obowiązek utworzenia gminnego systemu, w ramach którego podejmowane będą działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniu 19 sierpnia 2011 został powołany Zarządzeniem Nr 47/2011 Wójta Gminy Zabrodzie Gminny Zespół Interdyscyplinarny, którego działania są skierowane do:

 • ofiar przemocy w rodzinie,
 • sprawców przemocy,
 • świadków przemocy w rodzinie, przedstawicieli instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy.
   Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:
 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 3. inicjowanie interwencji w rodzinie, w której występuje przemoc,
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy osobom i rodzinom, w których występuje problem przemocy.
  W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • policji,
 • oświaty,
 • organizacji pozarządowych,
 • Zespołu Kuratorów Sądowych.

Obecnie Gminny Zespół Interdyscyplinarny realizuje zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014- 2016.

Pomoc instytucjonalna

Gminny Zespół Interdyscyplinarnyul. Wł. St. Reymonta 51 , 07-230 Zabrodzie
tel. 29 75 712 62

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wł. St. Reymonta 45 , 07-230 Zabrodzie
tel. 29 75 712 62

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Wł. St. Reymonta 51 , 07-230 Zabrodzie
tel. 29 75 712 62

Komenda Powiatowa Policji
ul. Kościuszki 13, 07-200 Wyszków
tel. 29 74 362 00

W sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia dzwoń:
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
TELEFON ALARMOWY 112

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE ,,NIEBIESKA LINIA" 0801 120 002