Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lipca 2020

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Zabrodzie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zabrodzie.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Zabrodzie
Telefon: +48 297571228
Fax: +48 297571261
E-mail: urzad@zabrodzie.pl
WWW: www.zabrodzie.pl
Adres korespondencyjny: ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie

Data publikacji strony internetowej: 2015-04-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-04-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa www.zabrodzie.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
  • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

  • Ułatwienia na stronie internetowej
  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-02-14

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jacek Gomulski
e-mail: informatyk@zabrodzie.pl
Telefon: +48 296423179

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Urząd Gminy Zabrodzie mieści się w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku, zamontowane są schody. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Osoby mające problem z poruszaniem się powinny telefonicznie zgłosić się pracownika właściwego dla danej sprawy wydziału, który obsłuży daną osobę poza budynkiem. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Urzędu Gminy Zabrodzie znajduje się jedno wydzielone, oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie stanowiska obsługujące klientów umieszczone są na parterze.

Aplikacje mobilne
brak