Opłaty lokalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Urząd Gminy Zabrodzie informuje, że organ regulacyjny PGW Wody Polskie decyzją nr WA.RET.070.1.307.3.2018 z dnia 26.07.2018 r. zatwierdził taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zabrodzie.

Zatwierdzona taryfa wchodzi w życie 24 sierpnia 2018 r. i  obowiązuje przez okres 3 lat.

Decyzja WA.RET.070.1.307.3.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Qodnej w Warszawie zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zabrodzie

 

17 sierpnia 2018

Opłaty za wodę i ścieki

Nowa taryfa za wodę i ścieki

Urząd Gminy Zabrodzie informuje, ze Rada Gminy w Zabrodziu w dniu 25 maja 2017 r. podjęła uchwałę nr XXXIV/185/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zabrodzie.

Ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na okres
od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 09 lipca 2018 r. dla wszystkich taryfowych grup odbiorców wynoszą netto:

  • cena za 1 m³ pobranej wody: .......................... 2,60 zł
  • miesięczna stawka opłaty abonamentowej
    od odbiorcy usługi dostarczania wody: .......... 3,60 zł
  • cena za 1m³ odprowadzonych ścieków: .......... 5,00 zł
  • miesięczna stawka opłaty abonamentowej
    od odbiorcy usługi odprowadzania ścieków: .. 4,30 zł

Do wyżej wymienionych cen i stawek opłat dolicza się należny podatek 8% VAT.

 

Nowa cena za nieczystości ciekłe dowożone

Urząd Gminy Zabrodzie informuje, ze Rada Gminy w Zabrodziu w dniu 25 maja 2017 r. podjęła uchwałę nr XXXIV/186/2017 w sprawie ustalenia ceny za wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej gminnej oczyszczalni ścieków w Zabrodziu.

Od dnia 28 czerwca 2017 r. cena za m³ nieczystości ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej gminnej oczyszczalni ścieków w Zabrodziu wynosi 6,50 zł.

Do wyżej wymienionej ceny dolicza się należny podatek VAT.

Wójt Gminy Zabrodzie
/-/ Tadeusz Michalik

6 lipca 2015