Informacje i analizy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lipca 2016

INFORMACJE O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250) jednym z obowiązków gminy jest udostępnianie na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (firmy odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości prowadzących działalność gospodarczą) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w aktach wykonawczych do powyższej ustawy tj. :

  1. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz
  2. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów.

Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu

 

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250), uprzejmie informujemy o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Miejsca zagospodarowania odpadów

ROCZNE ANALIZY STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250) gminy zobowiązane zostałydo wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie