Opłaty za wodę i ścieki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lipca 2015

Nowa taryfa za wodę i ścieki

Urząd Gminy Zabrodzie informuje, ze Rada Gminy w Zabrodziu w dniu 25 maja 2017 r. podjęła uchwałę nr XXXIV/185/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zabrodzie.

Ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na okres
od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 09 lipca 2018 r. dla wszystkich taryfowych grup odbiorców wynoszą netto:

  • cena za 1 m³ pobranej wody: .......................... 2,60 zł
  • miesięczna stawka opłaty abonamentowej
    od odbiorcy usługi dostarczania wody: .......... 3,60 zł
  • cena za 1m³ odprowadzonych ścieków: .......... 5,00 zł
  • miesięczna stawka opłaty abonamentowej
    od odbiorcy usługi odprowadzania ścieków: .. 4,30 zł

Do wyżej wymienionych cen i stawek opłat dolicza się należny podatek 8% VAT.

 

Nowa cena za nieczystości ciekłe dowożone

Urząd Gminy Zabrodzie informuje, ze Rada Gminy w Zabrodziu w dniu 25 maja 2017 r. podjęła uchwałę nr XXXIV/186/2017 w sprawie ustalenia ceny za wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej gminnej oczyszczalni ścieków w Zabrodziu.

Od dnia 28 czerwca 2017 r. cena za m³ nieczystości ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej gminnej oczyszczalni ścieków w Zabrodziu wynosi 6,50 zł.

Do wyżej wymienionej ceny dolicza się należny podatek VAT.

Wójt Gminy Zabrodzie
/-/ Tadeusz Michalik