Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZAPROSZENIE

na XV sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 6.03.2008r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), zwołuję XV sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 6 marca 2008r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

  Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji , stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego, wieloletniego programu zakupu pojazdów samochodowych , sprzętu oraz wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, podległych posterunków policji w latach 2008 -2012
 6. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Wójta Gminy Zabrodzie z Zarządem Powiatu Wyszkowskiego dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/77/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacenia innych składników wynagrodzenia wynikających za stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, zasady przyznawania i wypłacania nagród.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Zabrodzie w 2008 roku
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2008 - 2013
 12. Sprawozdanie z działalności GOPS Zabrodzie za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007 r
 13. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrodziu w 2007 roku
 14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Zabrodziu w 2007 roku
 15. Sprawozdania z działalności Stałych Komisji Rady Gminy Zabrodzie w 2007 roku
 16. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
 17. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Laskowski


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu