Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaOGŁOSZENIE

Na podstawie pisma znak Adm.0120-2/11 z dnia 13.05.2011r. Prezesa Sądu Okręgowego ul. Gomulickiego 5, 07-410 Ostrołęka, powołując się na przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.) Rada Gminy Zabrodzie ogłasza nabór kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądów Rejonowych na kadencję 2012 - 2015.

1. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi sądów,
 • stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 • oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie do dnia 30 czerwca 2011r.

2. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

3. Zgodnie z art. 159 § 1 cyt. Ustawy ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa,

4. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

5. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także , że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające barak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stawianymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 6. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zdrowotną, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 7. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Karty zgłoszenia wraz z załącznikami należy dostarczyć do dnia 30 czerwca 2011r. do Urzędu Gminy (sala konferencyjna).
Kolegium Sądu Okręgowego ustaliło dla Rady Gminy Zabrodzie następującą liczbę ławników:
Sąd Rejonowy w Wyszkowie, Wydział Rodzinny i Nieletnich - 2

Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Garbarczyk

UWAGA!
Informacja uwzględnia zmiany w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sadów powszechnych, które wchodzą w życie 14 czerwca br.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego
 3. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika
 4. Oświadczenie
 5. Oświadczenie
 6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu