Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaNABÓR NA WOLNE STANOWISKO
INSPEKTORA DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

URZĄD GMINY W ZABRODZIU
ogłasza nabór na wolne stanowisko
inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

1. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
2.Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe
2) co najmniej 3 letni staż pracy
3) nieposzlakowana opinia, 4) osoba nie będąca prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.

3.Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów prawa w szczególności z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
2) dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows oraz programów komputerowych word, exel,

4. Zakres wykonywanych zadań:

  W zakresie spraw obronnych:
 1. opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,
 2. opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej
 3. opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu pracy operacyjnego funkcjonowania gminy także stosownych programów obronnych,
 4. opracowanie i uaktualnianie planów przygotowań służby zdrowia gminy na potrzeby obronne,
 5. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania wójta gminy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.
 6. opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz projekty, zarządzenia Wójta Gminy wprowadzającego w/w regulamin w życie,
 7. opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,
 8. opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru
 9. analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony,
 10. opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń , rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych /doraźnych/ świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonywania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów,
 11. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
 12. opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do Akcji Kurierskiej,
 13. planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.

W zakresie Obrony Cywilnej

  (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Szefów Obrony Cywilnej województw, powiatów, gmin):
 1. opracowanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
 2. opracowanie i uzgadnianie planów działania,
 3. organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
 4. organizowanie szkolenia ludności z zakresu obrony cywilnej,
 5. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
 6. tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
 7. przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
 8. planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
 9. planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
 10. planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
 11. wyznaczenie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanej do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wypadku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,
 12. zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody do urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych.
 13. zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,
 14. integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb w tym sanitarno-epidemiologicznych społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
 15. opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
 16. inicjowanie działalności naukowo - badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony cywilnej,
 17. współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
 18. zapewnienie warunków do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej,
 19. opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej,
 20. opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań,
 21. współpraca z pełnomocnikiem wojewody do spraw ratownictwa medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,
 22. kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych,
 23. ustalenie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
 24. organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej,
 25. przygotowywanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

W zakresie Zarządzenia Kryzysowego

  (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie tworzenia Gminnego Zespołu reagowania powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.):
 1. przygotowywanie rocznych planów pracy zespołu,
 2. opracowywanie regulaminu bieżących prac zespołu oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej,
 3. ustalanie terminu i przedmiotu posiedzeń,
 4. zawiadamianie o terminach posiedzeń,
 5. przewodniczenie posiedzeniom,
 6. zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami zespołu,
 7. inicjowanie i organizowanie prac zespołu,
 8. opracowywanie planów reagowania kryzysowego,
 9. opracowywanie planów ćwiczeń,
 10. sporządzanie protokołów grup roboczych o charakterze stałym i czasowym,
 11. sporządzanie raportów bieżących i okresowych,
 12. prowadzenie kart zdarzeń w przypadku uruchomienia grup roboczych o charakterze czasowym,
 13. sporządzanie raportów odbudowy,
 14. sporządzanie innych niezbędnych dokumentów.

W zakresie ochrony przecipożarowej:
1. zapewnieniem na terenie gminy zasobów wody do gaszenia pożarów,
zapewnienie jednostkom OSP środków alarmowania, pomieszczeń, odzieży specjalnej, umundurowania, środków transportowych do akcji ratowniczych i ćwiczeń.

5. Wymagane dokumenty:

 1. CV - życiorys z opisem pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny - z wyszczególnieniem o jakie stanowisko kandydat się ubiega,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy, (druk do pobrania na stronie internetowej www.zabrodzie.pl lub w pokoju nr 5)
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (dyplom),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i posiadane uprawnienia
 6. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne, składane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 kodeksu karnego, (druk do pobrania na stronie internetowej www.zabrodzie.pl lub w pokoju nr 5)
 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./, (druk do pobrania na stronie internetowej www.zabrodzie.pl lub w pokoju nr 5)
 8. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego " w terminie do dnia 14 sierpnia 2007 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Zabrodziu pokój nr 1 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 (decyduje data wpływu).
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki (pliki do pobrania):
1. kwestionariusz osobowy
2. oświadczenie o niekaralności
3. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu