Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZAPROSZENIE

na XI sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 15.11.2007r o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), zwołuję XI sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 15 października 2007r o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

  Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji , stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy (protokół do wglądu w pokoju nr 1).
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zabrodzie na rok 2007,
  2. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego,
  3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku,
  4. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz w sprawie inkaso,
  5. w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
  6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Wójta Gminy Zabrodzie z Zarządem Powiatu Wyszkowskiego dotyczącego powierzenia prowadzenia zimowego utrzymania na drogach powiatowych,
  7. w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia "oświadczenia lustracyjnego".
  8. w sprawie przystąpienia Gminy Zabrodzie do Stowarzyszenia pod nazwą "Partnerstwo Puszczy Białej i Kamienieckiej".
 6. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
 7. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Krzeczkowski


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu