Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaO G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie.

     Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6 poz.41/ zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zabrodzie uchwały Nr X/55/07 z dnia 11 października 2007 roku o przestąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
    Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w terminie do dnia 26 marca 2008 roku.
    Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy
inż. Adam Ołdak


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu