Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZabrodzie 12.07.2007

PŚI 7624/68/07

Obwieszczenie o rozprawie

        Zawiadamiam, zgodnie z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z póż. zm.) że,

        W dniu 26 lipca 2007 roku o godz. 17-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu przy ul. Wł. St. Reymonta 51, odbędzie się rozprawa administracyjna, prowadzona w ramach postępowania w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na czasowym ustawieniu wytwórni mas bitumicznych na terenie działki Nr 383 położonej w miejscowości Gaj gm. Zabrodzie dla potrzeb budowy obwodnicy miasta Wyszków.

        W związku z powyższym wzywa się do osobistego stawiennictwa lub przez pełnomocnika wszystkie podmioty mające interes prawny w tym, aby uczestniczyć w powyższym postępowaniu administracyjnym.

        Informuje się o możliwości wniesienia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem postępowania.
Zgodnie z art. 94 § 1 k.p.a. nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.

        Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zabrodziu zabrodziegw.e-bip.pl , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Wł. St. Reymonta 51, a także na tablicy ogłoszeń wsi Mostówka.

Wójt Gminy        
Adam Ołdak        


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu