Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga2.12.2009r.

,,Nauka i sztuka"

     Zakończyła się realizacja projektu ,,Nauka i Sztuka", finansowanego ze środków PPWOW w ramach programu integracji społecznej. Projekt był realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kicinach od kwietnia do listopada 2009, z przerwą wakacyjną. W lipcu na terenie GOK-u zostały zorganizowane dwa spotkania warsztatowe na których dzieci spędzające wakacje na terenie gminy zaprojektowały i wykonały własne witraże. W ramach projektu były prowadzone dwa koła zainteresowań: koło witrażowe i koło Nauk Eksperymentalnych. Ogółem w zajęciach wzięło udział 61 dzieci w wieku 7-13 lat. Na zajęciach koła witrażowego uczestnicy nauczyli się zasad BHP obowiązujących w pracowni witrażowej, poznały techniki cięcia i obróbki szkła, pracy ze szlifierką do szkła i lutownicą. Dzieci wykonując własne witraże o różnym stopniu skomplikowania poznały praktyczny aspekt wykonywania witraży metodą Tiffany'ego, rozwijały umiejętności plastyczne i manualne. Po zakończeniu zajęć odbyła się wystawa najlepszych prac młodych witrażników.
     Na zajęciach koła Nauk Eksperymentalnych dzieci realizowały w zespołach doświadczenia zaplanowane przez prowadzącego, uczyły się nowoczesnych form prezentacji swojej pracy, oraz prezentowały wyniki wykonanych prze siebie doświadczeń. Praca w podgrupach sprzyjała rozwijaniu umiejętności pracy zespołowej i zadaniowego podziału pracy, uczniowie rozwijali umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji, ich selekcjonowania i opracowywania, planowania pracy oraz korygowania popełnionych błędów. Każdy eksperyment był opisywany przez uczestników na specjalnej karcie pracy, co pomagało w zrozumieniu celu doświadczenia i skłaniało do wyciągnięcia wniosków z dokonanych obserwacji. Możliwość brania czynnego udziału w przebiegu doświadczenia sprawiła, że uczestnicy bardzo chętnie podejmowali nowe wyzwania, i dawała im satysfakcję z ukończonego dzieła. Zróżnicowany dobór wykonywanych doświadczeń pozwolił na udział w zajęciach zarówno uczniom słabym, którzy mieli możliwość lepszego zrozumienia treści z którymi stykają się na lekcjach, jak i pozwolił na rozwój uczniom zdolnym, którzy mogli pogłębiać swoje zainteresowania, realizując doświadczenia wykraczające poza program nauczania. Przedstawiając wyniki eksperymentów uczniowie pogłębiali swoją znajomość programu PowerPoint, ćwiczyli umiejętność przemawiania i autoprezentacji na forum rówieśników.
     W badaniu ewaluacyjnym po zakończeniu projektu uczestnicy wymienili jako główne korzyści z udziału w projekcie nabycie umiejętności robienia witraży, zdobycie nowego doświadczenia i wiedzy, nabycie umiejętności wykonywania eksperymentów, oraz doskonalenie cech takich jak dokładność, sumienność, pracowitość. Wszyscy uczestnicy wyrazili chęć kontynuacji udziału w zajęciach.

Opracowała:
Lidia KostrzyńskaOpracowanie ankiet badających zadowolenie uczestników z udziału
w projekcie ,,Nauka i Sztuka"

      Za wyjątkiem jednej osoby wszystkie dzieci zaznaczyły, że były zadowolone i bardzo zadowolone z udziału w projekcie. Wszyscy uczestnicy wykazali chęć kontynuowania udziału w zajęciach. W zajęciach koła witrażowego najbardziej podobały się uczestnikom proces wykonywania witrażu, cięcie i szlifowanie szkła, oraz satysfakcja z rezultatu. Niektórzy napisali, że podobała im się praca na maszynach (szlifierce i lutownicy). Na pytanie o korzyści z udziału w projekcie dzieci najczęściej wymieniały umiejętność robienia witraży, ciecia szkła, zdobycie nowego doświadczenia. Na pytanie o ewentualne zmiany beneficjenci najczęściej odpowiadali, że nic by nie zmieniali, uczestnicy biorący udział w wakacyjnych zajęciach w GOK-u chcieliby żeby zajęcia trwały dłużej, jedno dziecko napisało, że chciałoby żeby grupy były mniej liczne. Dzieci biorące udział w zajęciach koła eksperymentalnego zaznaczyły, że były bardzo zadowolone z udziału w projekcje i chciałyby kontynuować udział w zajęciach jeśli będzie taka możliwość. Najbardziej podobała im się możliwość czynnego udziału w wykonywaniu eksperymentów, oraz wyciąganie płynących z nich wniosków. Jako korzyści uczestnicy wymieniali zdobycie nowej wiedzy, umiejętności wykonywania doświadczeń, oraz doskonalenie cech takich jak dokładność, sumienność, pracowitość. Uczestnicy nie chcieli nic zmieniać w formule zajęć.
Wnioski:
      Reasumując beneficjenci byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa w projekcie i chcieliby kontynuować udział w zajęciach. Uczestnictwo dało im możliwość zdobycia nowych, ciekawych doświadczeń i satysfakcję z uzyskanego rezultatu.

Opracowała:
Lidia Kostrzyńska


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu