Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowy sprzęt w szkołach

      Gmina Zabrodzie w Partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje w Publicznym Gimnazjum w Zabrodziu oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Zabrodziu projekt pt. Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu do szkół został zakupiony sprzęt niezbędny do realizacji zajęć.
Publiczne Gimnazjum w Zabrodziu wzbogaciło się o:
- Tablicę interaktywną,
- Projektor,
- Ekran projekcyjny,
- Laptop
- Drukarkę
- Skaner,
- Kopiarkę
- Komputer

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zabrodziu zakupiono:
- Tablicę interaktywną,
- 2 komputery,
- 2 radioodtwarzacze,
- Aparat fotograficzny.

Wójt Gminy Pan Adam Ołdak zakupiony sprzęt przekazał dyrektorom szkół z życzeniami aby dobrze służył zarówno nauczycielom jak i uczniom.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu