Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZAPROSZENIE

na XVII sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 30.05.2008r o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), zwołuję XVII sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 30 maja 2008r o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

  Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji , stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zabrodzie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o zamiarze i przyczynach decyzji o podziale Gminnego Centrum Kultury w Zabrodziu poprzez wydzielenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabrodziu.
 9. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
 10. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Laskowski


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu