Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZakończono V edycję projektu
,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi"

      W miesiącu grudniu 2012 roku dobiegła końca V edycja projektu systemowego pod nazwą ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi ", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu w okresie od maja do grudnia 2012r. W projekcie wzięło udział 14 uczestników, z którymi zawarto kontrakty socjalne. Uczestnicy uzyskali wszechstronne wsparcie w ramach integracji społecznej i zawodowej. Skorzystali także z poradnictwa socjalnego i pomocy finansowej.
Uczestnicy projektu wzięli także udział w szeregu szkoleń i konsultacji, m.in. indywidualnych konsultacji z psychologiem, doradcą zawodowym, treningu umiejętności psychospołecznych, warsztatach doradztwa zawodowego. Nabyli lub poszerzyli posiadaną już wiedzę z zakresu prawa rodzinnego, pracy i działalności gospodarczej.
Realizację kursów zawodowych, zaplanowanych zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników, GOPS w Zabrodziu powierzył w drodze przetargu nieograniczonego Zakładowi Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Wyszkowie: stylista fryzjerstwa z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem - dla 6 osób, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem - dla 2 osób, florystyka i bukieciarstwo z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem - dla 1 osoby, rachunkowość od podstaw - pełna księgowość- dla 2 osób, operator wózków widłowych - dla 1 osoby, kurs prawa jazdy kat C - dla 2 osób. W odniesieniu do kursów: operatora wózka widłowego oraz prawa jazdy kat C, każdy z uczestników został przygotowany do egzaminów według wymagań określonych przez właściwy Dozór Techniczny oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
W dniu 18 grudnia 2012 w ramach działań środowiskowych zorganizowano 3 godzinną prelekcję nt. radzenia sobie z codziennymi problemami przez osoby niepełnosprawne oraz wyjazd integracyjno-edukacyjny do Warszawy dla 20 osób, w którym wzięli udział uczestnicy projektu, członkowie ich rodzin oraz personel zatrudniony w projekcie. W programie wyjazdu było zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, obiad integracyjny oraz spektakl teatralny w Teatrze Muzycznym Studio BUFFO.
Większość uczestników projektu potwierdziła zgodność oczekiwań z uzyskanymi w trakcie realizacji projektu korzyściami, a także wskazywała na wyraźny wzrost własnej motywacji do zmiany stylu własnego życia, przyzwyczajeń i miejsca w strukturze społecznej, zwłaszcza zaś znalezienia stałej pracy i utrzymania się w niej.

Koordynator projektu
Irena Dziarska


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu