Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaOpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy w Zabrodziu przypomina o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2014 i wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2015 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2015 r.

Opłaty można dokonać w kasie na terenie Urzędu Gminy lub na rachunek:
Gmina Zabrodzie
ul. Wł. St. Reymonta 51
07-230 Zabrodzie
96 8931 0003 0300 2293 2040 0005

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Urzędu Gminy po dniu 31 stycznia 2015 r. przedsiębiorca będzie zobowiązany do okazania oryginał dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo.

Przypominamy, że zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012, poz. 1356 z późn. zm.) zezwolenie wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 cytowanej ustawy w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Wzór druku oświadczenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy lub do pobrania tutaj:Oświadczenie


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu