Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZAPROSZENIE
na XXIV sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 12.12.2008r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 12 grudnia 2008 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

  Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Wójta Gminy Zabrodzie z Zarządem Powiatu Wyszkowskiego dotyczącego powierzenia prowadzenia zimowego utrzymania na drogach powiatowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/108/2008 z dnia 19-11-2008 r. Rady Gminy Zabrodzie dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Wójta Gminy Zabrodzie z Zarządem Powiatu Wyszkowskiego dotyczącego powierzenia zimowego utrzymania na drogach powiatowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zabezpieczenia realizowanego projektu inwestycyjnego pod nazwą ,,Wzrost atrakcyjności Gminy Zabrodzie w oparciu o rozbudowę infrastruktury dostawy wody" w formie in blanco.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
 13. Interpelacje Radnych, odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski.
 15. Zamkniecie obrad.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Laskowski


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu