Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaPomoc dla gospodarstw rolnych dotkniętych suszą na terenie gminy Zabrodzie

        Informujemy, że z dniem 1.09.2006r weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (Dz.U.Nr 155, poz.1109), które reguluje pomoc w tym zakresie.
Pomoc zostanie udzielona w postaci jednorazowego zasiłku celowego, w wysokości 500zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 hektarów użytków rolnych albo w wysokości 1000zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 hektarów użytków rolnych. Dodatkowo kwota pomocy zostanie zwiększona o ekwiwalent 1 tony pszenicy - czyli o 392zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne, w którym utrzymuje się bydło, owce, kozy, konie, jeżeli szkody w użytkach zielonych tego gospodarstwa spowodowane suszą wynoszą powyżej 30%.Wysokość szkód będzie ustalał Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zabrodzie, na podstawie protokołów oszacowania, przekazanych przez wojewodę.
Pomoc będzie przysługiwała rodzinom jeżeli:
    1. co najmniej jedna osoba jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, który podlega ubezpieczeniu z mocy ustawy
    2. we gospodarstwie rolnym, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, szkody w uprawach rolnych spowodowanych suszą, oszacowane przez komisje powołana przez wojewodę wynoszą średnio powyżej 30%.
        Wnioski o udzielenie pomocy będą przyjmowane w siedzibie GOPS Zabrodzie od 20 września do dnia 15 października 2006 roku. Wnioski można pobrać w ośrodku pomocy społecznej lub ze strony internetowej gminy Zabrodzie - www.zabrodzie.pl .
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 029 757 12 62.


Wniosek o zasiłek celowy w związku z suszą w 2006r do pobrania poniżej:
- w pliku .doc (MS Word, Open Office...)
- w pliku .pdf (Acrobat Reader)


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu