Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZABRODZIE - GMINA EKOLOGICZNA
Stan i ochrona zasobów przyrodniczych
CO TO ZNACZY, BYĆ EKOLOGICZNYM

      Rośliny i zwierzęta żyją i rozwijają się prawidłowo tylko w odpowiednim dla nich środowisku naturalnym. Poszczególne gatunki ryb wybierają wody o sprzyjających im własnościach, w których znajdują wystarczającą ilość pokarmu. Zwierzęta płochliwe wybierają niedostępne ostoje leśne. Jakiekolwiek zmiany wprowadzane do środowiska naturalnego, najczęściej przez człowieka, powodują zachwianie w życiu organizmów w nim występujących. Zmiany te są niekiedy tak duże, że powodują przemieszczenie się lub zanik gatunku. Działalność człowieka, która nie powoduje zmian w zasobach przyrodniczych przez naukowców nazywana jest działalnością ekologiczną. Człowiek ekologiczny zaspokaja swoje potrzeby życiowe bez naruszania zależności między roślinami, zwierzętami a ich żywym i naturalnym środowiskiem. Planuje on i stabilnie gospodaruje bogactwem przyrody dla potrzeb własnych i następnych pokoleń. Ekologiczny tryb życia prowadzili nasi praojcowie. Często jednak nadmiernie korzystali z lokalnych zasobów przyrodniczych, zwłaszcza lasu, który nieraz był ich żywicielem.
      Powszechnie używane słowa "ekologia", "ekologiczny" i ich wszelkie odmiany nie zawsze są właściwie rozumiane i dlatego zbyt często się ich nadużywa. Produkt ekologiczny wykonany jest z surowców naturalnych, bez zawartości substancji chemicznych, które z reguły szkodzą przyrodzie i człowiekowi. Często "ekologia" służy za chwyt reklamowy przy sprzedaży towaru lub prowadzonych usługach. Modne są np.: farby ekologiczne, ."ekologiczne pralnie chemiczne". Albo ekologia, albo chemia!
      Obecnie na terenie gminy Zabrodzie zasoby przyrodnicze najczęściej ubożeją z powodu pożarów, emisji spalin samochodowych i gospodarczych, zaśmiecania lasów, chemicznego nawożenia i zwalczania szkodników roślin, zajmowania terenów leśnych pod budownictwo letniskowe, wywożenia pisku i żwiru dla potrzeb budownictwa, używania materiałów i środków produkowanych z surowców chemicznych.

ZASOBY PRZYRODNICZE GMINY ZABRODZIE

Środowisko przyrodnicze
      W odległych czasach ziemię zabrodzką pokrywały bujne lasy. W okresie zlodowacenia lasy sosnowo-brzozowe stały się tundrą parkową. Z napływem ludności powierzchnie ich zmniejszały się. Obecnie lasy zajmują około 1/3 terenu gminy. Stanowią one własność prywatną. Niestety są słabsze kondycyjnie w porównaniu z sąsiadującymi z gminą lasami państwowymi Puszczy Kamienieckiej i Lasów Łochowskich. Najwięcej jest ich w części płn. i wsch. w okolicach Basinowa i Anastazewa oraz w części zach. w okolicach Słopska. W lasach dominuje sosna z domieszką brzozy, osiki, dębu i jałowca. Podszycie leśne stanowi borówka czarna i czerwona, wrzos, mech. Część zachodnia gminy w większości składa się z pól uprawnych oraz łąk powstałych na osuszonych terenach bagiennych. Na terenach podmokłych występują lasy łęgowe z czarną olchą wierzbą i czeremchą. Dziką roślinność łąk i pól stanowią trawy, mlecz, pokrzywa, szczaw, komosa, perz, chaber. Na polach uprawia się żyto, owies, jęczmień, ziemniaki i rośliny okopowe. Przy drogach najczęściej spotyka się wierzby i topole. Niewielkie sady i pojedyncze jabłonie, grusze, śliwy i wiśnie rosną przy zabudowaniach, zwłaszcza w Obrębie, Basinowie, Słopsku, Zabrodziu, Zazdrości.
      Około 8 tysięcy lat temu gdy lodowiec wycofał się na północ, świat zwierząt stał się bogatszy. Liczniej pojawił się łoś, jeleń, niedźwiedź brunatny, tur. Obecnie stałymi mieszkańcami lasów są: sarny, dziki, lisy, zające, wiewiórki. Z większych ptaków można spotkać bociany, czaple, bażanty oraz łabędzie. Nad rzekami i na terenach bagiennych licznie występują czajki, dzikie kaczki. W rzekach żyje wiele gatunków ryb, a przede wszystkim szczupak, płoć. W ostatnich latach nad rzekami pojawiły się bobry.
      Na uwagę zasługują uroczyska krajobrazowe: Fidest, Rudna Góra, Bór. W najbliższych latach tereny przyrodnicze obszaru płn-wsch. gminy wejdą w skład Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. W okolicach Mostówki planuje się utworzenie rezerwatu chroniącego mącznicę lekarską. Na polach Adelina rośnie kilka dębów-pomników przyrody. Wiele starych drzew rośnie w parkach przydworskich w Niegowie, Dębinkach i Głuchach.

Opisy obszarów i obiektów zasługujących na ochronę
      Na początku XIX w. na każdym polu w Adelinie sadzono przynajmniej jeden dąb szypułkowy. Rosło ich wówczas kilkadziesiąt. Do końca XX wieku zachowało się tylko 7 sztuk. Niektóre z nich mają obwód ponad 5 m, liczą około 150 - 200 lat i należą do pomników przyrody. Niestety kolejne dęby usychają.

W środku Płatkowa uwagę
zwraca imponujący kasztanowiec.

Wśród nagrobków cmentarnych w Kicinach rosną dwa jałowce o wysokości prawie 700 cm. Wiek ich ocenia się na około 70 lat.

Przy drodze powiatowej w okolicach przejazdu kolejowego w Zabrodziu rośnie potężna, biała, mazowiecka wierzba. Aleje wierzbowe występują w Obrębie przy drodze lokalnej prowadzącej do łąk oraz przy ulicy w kierunku szkoły w Kicinach.

W otoczeniu dworku w Głuchach znajduje się park z połowy XIX wieku z aleją lipową oraz klonami, grabami z których jeden jest pomnikiem przyrody.


Pałac w Dębinkach otoczony jest XIX wiecznym parkiem z okazami starych świerków od strony południowej i alei lipowej prowadzącej w kierunku wschodnim.

Pałac w Niegowie otoczony jest starymi drzewami. Do pałacu od strony wschodniej prowadzi podjazd obsadzony z obu stron wierzbami, a od strony zachodniej podjazd z szeregiem kasztanowców. Przy wjeździe rosną stare świerki pospolite i dęby szypułkowe. Najstarsze z nich mają obwód 360 i 380 cm i wiek około 200 lat. W kierunku wschodnim prowadzi aleja obsadzona klonami srebrzystymi. Najgrubsze okazy mają w obwodzie około 260 cm i liczą ponad 150 lat. Charakter spacerowy ma aleja leszczynowa biegnąca w kierunku północno-wschodnim. Na terenie parku rosną lipy, cisy, wierzby, jesiony, morwy oraz wiele krzewów jak żywotnik, głóg, karagana i różne odmiany lilaku. Nie brak tu drzew owocowych, a szczególnie śliw.

      Między Mostówką a Lucynowem rozciąga się kompleks wydm porośniętych murawami, wrzosowiskami oraz różnymi zbiorowiskami borowymi. Występuje tu 348 gatunków roślin naczyniowych. W grupie tej znajduje się 8 gatunków objętych ochroną ścisłą i 8 gatunków objętych ochroną częściową. Dlatego na terenie wydm projektowany jest rezerwat przyrody "Wrzosowiska mącznicowe". Projekt rezerwatu zgłoszony jest do programu Unii Europejskiej "NATURA 2000".

Gatunki roślin objęte ochroną częściową

     
1. Płucnica islandzka   2. Kruszyna pospolita   3. Bagno zwyczajne   4. Mącznica lekarska
 
     
5. Kalina koralowa   6. Kocanka piaskowa   7. Centuria   8. Konwalia majowa

Gatunki roślin objęte ochroną całkowitą

     
A. Pomocnik baldaszkowaty   B. Widłak goździsty   C. Rojnik pospolity   D. Goździk piaskowy
 
     
E. Podkolan biały   F. Storczyk plamisty   G. Storczyk szerokolistny   H. Storczyk krwisty

      Na północy gminy znajduje się obszar bagienno-łąkowy Mieniugi, a powyżej niego, za wsią Anastazew występują Bagna Piskorskie o powierzchni ok. 50 ha. Po powstaniu styczniowym z majątku dziedzica niegowskiego ukazem carskim przydzielono je miejscowym chłopom.
      Dawniej w okresie wiosennych roztopów i jesiennych opadów, bagna zamieniały się w jezioro obfite w ryby, zwłaszcza piskorze. Stąd pochodzi ich nazwa. W celu uchronienia łąk przed zalaniem wodą zbudowano trzy groble.
      Mieniugi położone są na wschód od najwyższej góry w tym rejonie nieopodal Mostówki. Obecnie jest to obszar łąk i pastwisk. Nazwa Mieniug pochodzi prawdopodobnie od mieniących się barw - żółtych kaczeńców i jaskrów wczesną wiosną, różowoczerwono fioletowych firletek i storczyków w maju, białych wełnianek w czerwcu albo od mieniaków - motyli żyjących w pobliżu lasów.
      Bagna Piskorskie i Mieniugi tworzą wśród wydm Lucynowsko-Mostowieckich doliny otwarte w kierunku wschodnim. Wiosną stają się one istnym rajem dla ptactwa wodnego. Wśród kęp dzikiej trawy, rokicin i szuwarów rośnie wiele rzadko spotykanych gatunków roślin.


Gatunki ptaków objęte ochroną

     
1. Derkacz   2. Żuraw   3. Wodnik   4. Bekas kszyk
 
     
5. Czajka   6. Brodziec krwawodzioby   7. Szlamnik rycyk   8. Kulik wielki
 
     
9. Bocian czarny   10. Czapla siwa   11. Zimorodek   12. Kwiczoł
 
         
13. Podróżniczek   14. Świergotek drzewny        

Uroczysko Bór położone jest między Basinowem, Trycami i Jaworowem. Rosną w nim okazy stuletnich sosen, dęby, świerki, brzozy i leszczyny oraz nieliczne już dziś drzewa zakochanych - klony mylnie nazywane jaworami.
W sąsiedztwie wsi Fidest znajduje się uroczysko ze starymi dębami szypułkowymi i ostoją łosi, żurawi, czarnych bocianów i innej zwierzyny. Na południowych wydmach leśnych rozciąga się malownicze uroczysko Rudna Góra (109,3 m n.p.m.).
Las Podwojskowy dawniej zwany Bankowym Borem rozpościera się między Adelinem, Lipinami, Mościskami i Waganem. Rośnie tu odmiana sosny tzw. banka niska o gęstych i małych szyszkach. Nielicznie występuje brzoza, osika i dąb. Środek lasu zajmuje płaska wydma Błotka dochodząca do 120 m n.p.m. Jest to najwyższe wzniesienie na terenie gminy.
Najwyższa góra koło Mostówki (116,8 m n.p.m.) jest doskonałym punktem widokowym i miejscem dla uprawiania sportów zimowych. Do połowy lat 80 na szczycie stała drewniana wieża triangulacyjna z siedmioma drabinami. Z jej wierzchołka widać było maszty radiowotelewizyjne w Woli Rasztowskiej, a w dni pogodne PKiN w Warszawie i kominy cukrowni w Sokołowie Podlaskim.
Rozlewisko w Słopsku położone jest na wysokości ok. 80 m n.p.m. Powstało na rzece Fiszor, która zajęła dawne koryto Bugu. Otoczone jest terenami bagiennymi, pastwiskami i łąkami. Wiosną jest rajem dla ptactwa wodnego. Na brzegach rozlewiska występują objęte ochroną: grzybień biały, czermień błotna i tatarak. Tu siedliska mają łabędzie oraz bobry swoje żeremia.ZAGROŻENIA EKOLOGICZNE NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE GMINY

        Gmina Zabrodzie położona jest z dala od ośrodków przemysłowych. Jest to teren rolniczo letniskowy. Występują tu jedynie zagrożenia lokalne:
 • melioracje rzeki Fiszor i terenów podmokłych prowadzone w latach 60 ubiegłego wieku spowodowały obniżenie zwierciadła wód gruntowych, a tym samym zanik na łąkach i rowach wełnianki, tataraku i sitowia oraz zmniejszenie liczebności ptactwa wodno-błotnego.
 • intensywne nawożenie pól uprawnych oraz chemiczne zwalczanie szkodników roślin w celu uzyskania wyższych plonów spowodowało emigrację niektórych drobnych zwierząt lub ich śmierć.
 • kopalnie piasku i żwiru na terenie Zazdrości, Słopska i Adelina również niszczą lokalne ekosystemy.
 • teren gminy, szczególnie lasy zaśmiecane są zużytym sprzętem gosp. domowego, meblami i częściami pojazdów oraz drobnymi zużytymi wyrobami przemysłowymi.
 • największa emisja spalin z pojazdów mechanicznych występuje przy drodze krajowej S-8.
 • nasilenie zanieczyszczania powietrza występuje w okresie jesienno zimowym podczas spalania odpadów poplonowych oraz ogrzewania mieszkań węglem.
 • usuwanie eternitu z dachów w gminie Zabrodzie już trwa. Azbest znajdujący się w eternicie podczas łamania, kruszenia i cięcia dostaje się do płuc osób pracujących przy jego usuwaniu.
 • wielu rolników wygrabia w lesie ściółkę leśną, która służy później za posłanie dla zwierząt domowych.
 • w okresie suszy letniej często płoną lasy zabrodzkie, a jesienią i wiosną niektórzy mieszkańcy wypalają trawy.
 • znaczne obszary terenów leśnych zajmowane są przez budownictwo letniskowe. Niestety wielu działkowiczów zapomina o zachowaniu czystości i ciszy w lasach.
 • wycinki pojedynczych drzew lub całych obszarów pozbawiają schronienia zwierząt leśnych

PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY I JEJ MIESZKAŃCÓW

  Gmina Zabrodzie dużo uwagi przywiązuje do ratowania najcenniejszych okazów i obszarów przyrodniczych. Dba o zdrowy styl życia swoich mieszkańców.:
 • Urząd gminy posiada "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zabrodzie" oraz "Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zabrodzie" (poniżej). Znajdują się w nich informacje dotyczące planowania przedsięwzięć ekologicznych i ich realizacji.
 • w szkołach prowadzona jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Organizowane są imprezy i akcje np. dzień ziemi, sprzątanie świata oraz olimpiady i konkursy wiedzy ekologicznej. Przy Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta znajduje się Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej, a w Gminnym Centrum Kultury półki książek z zakresu ochrony środowiska. W celu podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa zabrodzkiego konieczne jest prowadzenie edukacji ekologicznej dorosłych.
 • bezrobotni zatrudniani są do oczyszczania poboczy ważniejszych dróg. Konieczne jest oczyszczenie z zarośli rzeki Fiszor i rowów w których płynie woda.
 • druhowie OSP na bieżąco wyjeżdżają do pożarów lasów i zabudowań. Niestety znane są również przypadki celowych podpaleń. Konieczne jest wzmocnienie czujności ze strony władz i mieszkańców na przypadki wyrzucania śmieci z wracających z weekendu samochodów oraz dzikie wysypiska śmieci w lasach. Często śmieci zdradzają ich właściciela, np. charakterystyczne przedmioty pochodzące z działalności gospodarczej lub nazwiska napisane na wyrzuconych zeszytach szkolnych lub dokumentach.
 • w Zabrodziu przy połączeniu lewego Fiszora z prawym zlokalizowana jest mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków. Płynne nieczystości komunalne z najbliższych wsi odprowadzane są do niej już od kilkunastu lat. W najbliższym czasie zostaną podłączone następne miejscowości.
 • W roku 2007 została zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Niegowie. Zasila ona okoliczne miejscowości. W każdym roku dołączane są następne wioski.
 • Zgodnie z postanowieniem Unii Europejskiej do roku 2032 powinny być usunięte eternitowe pokrycia dachowe.

  Literatura:
 1. Praca zbiorowa: "Świat roślin i zwierząt".
  Oficyna Wydawnicza Multico. Warszawa 1993.
 2. dr. Marek Ciosek: "Wydmy Lucynowsko - Mostowieckie".
  Akademia Rolniczo - Pedagogiczna. Siedlce 2000.

Opracował: mgr inż. Józef Kućmierowski          PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

        Ogromnym skarbem tutejszej ziemi jest środowisko naturalne. Zdają sobie z tego sprawę mieszkańcy gminy oraz lokalne władze, dlatego też w 2006 roku został opracowany "Program Ochrony Środowiska dla gminy Zabrodzie". Stanowi on podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Gminie.
Realizacja programu ma doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.
Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskiem, odnoszące się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów.

  Główne funkcje Programu to:
 • realizacja polityki ekologicznej państwa na obszarze gminy Zabrodzie
 • strategiczne zarządzanie gminą w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami
 • wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju
 • przekazanie informacji na temat zasobów środowiska przyrodniczego oraz stanu poszczególnych komponentów środowiska
 • przedstawienie problemów i zagrożeń ekologicznych, proponując sposoby ich rozwiązania w określonym czasie
 • pomoc przy konstruowaniu budżetu gminy
 • organizacja systemu informacji o stanie środowiska i działaniach zmierzających do jego poprawy.
  Program ochrony środowiska obejmuje następujące zagadnienia merytoryczne:
 • ochronę środowiska przyrodniczego,
 • gospodarkę leśną,
 • gospodarkę wodną,
 • ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami,
 • sprawy bezpieczeństwa ekologicznego,
 • kształtowania świadomości ekologicznej,
 • propagowania proekologicznych form działalności gospodarczej

Do pobrania:

Uchwała Rady Gminy w Zabrodziu w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Zabrodzie i Planu Gospodarki Odpadami Gminy Zabrodzie

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zabrodzie

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zabrodzie

Od 2006 roku obowiązuje również "Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zabrodzie", który jest integralną częścią programu ochrony środowiska gminy.

Lokalne władze wykorzystując środki finansowe Unii Europejskiej (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, budżetu państwa oraz wykożystując środki własne przeprowadza szereg inwestycji zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego w gminie.
Wśród w/w inwestycji należy wymienić min.: modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zabrodziu oraz rozbudowę infrastruktury wydobywania i uzdatniania wody (zdjęcia poniżej).NATURA 2000

        Północna część gminy (dolina rzeki Bug) znajduje się na obszarze objętym programem ochrony przyrody "Natura 2000". Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.
Podstawą prawną dla tego programu jest Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 roku o ochronie dzikich ptaków), Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa) (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 roku o ochronie siedlisk przyrodnicznych oraz dzikiej fauny i flory) oraz szereg innych rozporządzeń i dokumentów wykonawczych.
Dzięki tym przepisom możliwe było stworzenie obszarów, połączonych korytarzami ekologicznymi, tworzących spójną funkcjonalnie sieć ekologiczną, której częścią jest dolina Bugu położona min. w północnej części naszej gminy (patrz mapka poniżej). Jej zadaniem będzie utrzymanie różnorodności biologicznej przez ochronę najcenniejszych, najrzadszych elementów przyrody, ale też najbardziej typowych, wciąż jeszcze powszechnych układów przyrodniczych, charakterystycznych dla regionów biogeograficznych.

Działanie sieci Natura 2000 opierać się będzie na tradycyjnych metodach ochrony (ochrona obszarowa i gatunkowa). Sieć składa się z obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) utworzonych zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Ptasiej i Specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) wyznaczonych zgodnie z Dyrektywą Siedliskową.ZIELONY SZLAK ROWEROWY MAZOWSZA

22 marca 2007r. uchwałą Rady Gminy nasza gmina, wraz z innymi gminami z powiatu Wyszkowskiego, przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą "Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza" wpisującego się w międzynarodowe szlaki rowerowe EUROVELO i GREENWAYS.

EuroVelo - europejska sieć szlaków rowerowych. Jest to projekt Europejskiej Federacji Cyklistów, którego celem jest budowa dwunastu długodystansowych szlaków rowerowych biegnących przez całą Europę. Całkowita długość szlaków ma wynosić ponad 60 000 km, do tej pory zbudowano ponad 20 000 km.

"Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza" to kompleksowe zagospodarowanie istniejących i planowanych ścieżek rowerowych, tras rekreacyjnych i turystycznych w ramach jednego zielonego szlaku rowerowego jako arterii turystycznej łączącej poszczególne jednostki terytorialne w danym regionie wchodzące w skład międzynarodowych szlaków turystycznych EuroVelo.
Pomysł projektu opiera się na wykorzystaniu unikalnych walorów środowiska naturalnego, kulturowego na terenie Województwa Mazowieckiego oraz zainteresowania tym bogactwem mieszkańców metropolii warszawskiej poprzez stworzenie warunków dla aktywnych form turystyki.

Realizacja Projektu pozwoli na rozwój turystyki rowerowej dla ludzi w każdym wieku, przyczyni się do integracji między społecznością lokalną i samorządami oraz zaktywizuje małych i średnich przedsiębiorców a przez to przyczyni się do rozwoju społeczno - gospodarczego. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2007 - 2013. Projekt będzie bezpośrednio składany do Komisji Europejskiej. Jego finansowanie opierać się będzie głównie na funduszach strukturalnych, samorządów gminnych- partnerów projektu, lokalnego biznesu itp.
Projekt opiera się na zasadzie partnerstwa gdzie współdziała wiele podmiotów w osiąganiu wspólnego celu. Im więcej firm i instytucji przystąpi do współpracy tym działania te będą efektywniejsze i przyniosą zamierzone korzyści w postaci ożywienia gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy, zmniejszenia bezrobocia.
Koncepcja rozbudowuje się obejmując swym zasięgiem całe województwo. W miejscowościach szczególnie atrakcyjnych, ze względu na walory historyczne, kulturowe, jak i zlokalizowanych w punktach stanowiących węzły komunikacyjne powstaną bazy rowerowe.ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ZAJMUJĄCE SIĘ OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Na terenie gminy w miejscowości Mostówka funkcjonuje fundacja ochrony ptaków "AVIANGARDA".
Fundacja prowadzi specjalistyczny ośrodek rehabilitacji ptaków szponiastych. Jest typową organizacją non-profit, a funkcjonowanie ośrodka rehabilitacji ptaków finansowane jest wyłącznie ze środków własnych fundatorów oraz darowizn od zaprzyjaźnionych osób i instytucji, tworzących tzw. Skrzydlaty Fundusz.

Cele statutowe fundacji "AVIANGARDA"

Działalność w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz jego bioróżnorodności poprzez:

 • niesienie pomocy dzikim zwierzętom, w szczególności ptakom szponiastym, znajdującym się w stanie uniemożliwiającym im bezpieczne życie na wolności (chorym, okaleczonym, młodym pozbawionym opieki rodziców etc.) w zakresie leczenia, rehabilitacji i readaptacji do powrotu do życia na wolności lub zapewnienia im godnych warunków życia w niewoli;
 • wspomaganie rzadkich oraz ginących gatunków ptaków przez kształtowanie dogodnych żerowisk, dokarmianie w okresach niedoboru pokarmu oraz zasilanie dziko żyjących populacji i reintrodukcję osobnikami wyhodowanymi w warunkach sztucznej hodowli;
 • czynne angażowanie się w tworzenie różnych form ochrony miejsc przyrodniczo cennych, a w szczególności siedlisk cennych gatunków ptaków.

Działalność w zakresie oświaty i wychowania polegająca na kształtowaniu właściwej postawy człowieka w stosunku do zwierząt oraz humanitarnego obchodzenia się z nimi; szerzeniu wiedzy w społeczeństwie na temat ekologii, biologii i konieczności ochrony zwierząt oraz ich naturalnego środowiska jako dobra narodowego;

Działalność w zakresie kultury, poprzez: kultywowanie oraz popularyzowanie polskich tradycji sokolniczych w zakresie ochrony, hodowli i układania ptaków szponiastych do łowów;

Tworzenie płaszczyzny dla współpracy z osobami i instytucjami z kraju i za granicy, zainteresowanymi podobną problematyką.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu