Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZAPROSZENIE

na IX sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 30.08.2007r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), zwołuję IX sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 30 sierpnia 2007r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

  Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji , stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy (protokół do wglądu w pokoju nr 1).
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
  2. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wyszkowie na kadencję 2008 - 2011.
 6. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
 7. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Krzeczkowski


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu