Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZabrodzie, dn. 17.10.2006r.        

Nr 7624/45/06

Obwieszczenie

      Wójt Gminy Zabrodzie na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na czasowym ustawieniu wytwórni mas bitumicznych na działce Nr 383 w miejscowości Gaj gmina Zabrodzie.
      Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Budimex Dromex S.A. O.I.K. Północ 01-040 Warszawa ul. Stawki 40.
      Na podstawie art. 53 POŚ organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 31 POŚ przysługuje "każdemu".
      Na podstawie art. 32 ust 1 pkt. informuję, iż dane o:
- wniosku;
- raporcie o oddziaływaniu na środowisko zostały umieszczone, zgodnie z art. 19 ust 6 POŚ, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Referat Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy w Zabrodziu.

      Ponadto, zgodnie z art. 32 ust 1 pkt. 1 ustawy POŚ, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do Referatu Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy w Zabrodziu, w terminie od 18 października do 13 listopada 2006r. w godz. 8 - 16 w pokoju Nr 10.

      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zabrodziu: zabrodziegw.e-bip.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zabrodziu, sołectwach Gaj i Mostówka.


Wójt Gminy Zabrodzie          
inż. Marek Gołaszewski          


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu