Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaOGŁOSZENIE

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ul. Władysława Stanisława Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie - ogłasza nabór kandydatów, do wzięcia udziału w projekcie systemowym pod nazwą "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja Integracji społecznej - podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej . Uczestnicy projektu otrzymają wszechstronne wsparcie z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji, polegające na wzmacnianiu ich możliwości i umiejętności w poruszaniu się na otwartym rynku pracy oraz podniosą kwalifikacje zawodowe.
Projekt realizowany będzie w okresie od 02.01.2009r. do 31.12.2009r. Wymagania: osoby w wieku produkcyjnym, niepracujące, nie biorące równolegle udziału w innych projektach finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - POKL . Termin przyjmowania zgłoszeń: od 16 lutego 2009r do 2 marca 2009r do godz.15:00.
W celu przystąpienia do projektu należy złożyć deklaracje uczestnictwa w Biurze projektu tj. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Szczegółowe informacje udzielane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 13 i 14 .
Docelowo do projektu realizatorzy zakwalifikują 8 uczestników, z zachowaniem pierwszeństwa dla osób długotrwale bezrobotnych.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Koordynator projektu
Irena Dziarska


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu