Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZakończono VI edycję projektu
,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi"

      W miesiącu grudniu 2013 roku dobiegła końca VI edycja projektu systemowego pod nazwą ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi ", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
     Projekt realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu w okresie od stycznia do grudnia 2013r. W projekcie wzięło udział 13 uczestników, z którymi zawarto kontrakty socjalne. Uczestnicy uzyskali wszechstronne wsparcie w ramach integracji społecznej i zawodowej. Skorzystali także z poradnictwa socjalnego i pomocy finansowej.
     Uczestnicy projektu wzięli także udział w szeregu szkoleń i konsultacji, m.in. indywidualnych konsultacji z psychologiem, doradcą zawodowym, treningu umiejętności psychospołecznych, warsztatach doradztwa zawodowego. Nabyli lub poszerzyli posiadaną już wiedzę z zakresu prawa rodzinnego, pracy i działalności gospodarczej.
     Realizację kursów zawodowych, zaplanowanych zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników, GOPS w Zabrodziu powierzył w drodze przetargu nieograniczonego Zakładowi Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Wyszkowie: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem - dla 1 osoby, stylista fryzjerstwa z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem - dla 2 osób, kucharz małej gastronomi z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem - dla 2 osób, opiekunka nad dziećmi i osobami starszymi - dla 1 osoby, rachunkowość od podstaw - pełna księgowość- dla 1 osoby, operator koparki jednonaczyniowej typu III - dla 2 osób, operator koparko-ładowarki typu III ( wszystkie typy ) - dla 1 osoby , instruktor nauki jazdy Kat.B - dla 1 osoby, kurs prawa jazdy kat C - dla 2 osób. W odniesieniu do kursów: instruktora nauki jazdy Kat. B i prawa jazdy kat C oraz operatora koparki jednonaczyniowej i ładowarko-koparki każdy z uczestników został przygotowany do egzaminów według wymagań określonych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkoleń Operatorów Maszyn.
     W dniu 25 września 2013 w ramach działań środowiskowych zorganizowano wyjazd integracyjno-edukacyjny do Dworu Franciszków dla 18 osób w tym 13 uczestników projektu i personelu zatrudnionego przy realizacji projektu. W trakcie wyjazdu przeprowadzono 3 godzinną prelekcją nt. problemów osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz przeprowadzono zajęcia integracyjno - rozwojowe dla uczestników według ich wyboru tj. pokaz gastronomiczny i zajęcia sportowe: bilard i gry zręcznościowe. Zwieńczeniem wyjazdu była kolacja integracyjna.
     Większość uczestników projektu potwierdziła zgodność oczekiwań z uzyskanymi w trakcie realizacji projektu korzyściami, a także wskazywała na wyraźny wzrost własnej motywacji do zmiany stylu własnego życi

Koordynator projektu
Irena Dziarska


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu