Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaKomunikat w sprawie zmian
zasad przyznania jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)
oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia się dziecka

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się o jednorazowa zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego , że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

      Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka przed 1 listopada 2009 r.

      Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz 1654).


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu