Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaNABÓR NA WOLNE STANOWISKO
PODINSPEKTORA DS. ORGANIZACYJNYCH I OBSLUGI RADY GMINY

URZĄD GMINY W ZABRODZIU
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi rady

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 2. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe magisterskie
  2. nieposzlakowana opinia,
  3. osoba nie będąca prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,
  2. znajomość przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej
  3. dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows oraz programów komputerowych word, exel,
  4. kreatywność, odpowiedzialność i zdolności organizatorskie
 4. Zakres wykonywanych zadań:
  1. Prowadzenie sekretariatu, w tym:
   • obsługa kancelaryjna, kierowanie obiegiem dokumentów w szczególności pism wpływających do Urzędu,
   • prowadzenie ewidencji Umów, Zarządzeń, Decyzji i Pism Okólnych Wójta,
   • koordynowanie spraw związanych z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt,
   • prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych pracowników,
   • prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu, przekazywanie ich na stanowiska pracy oraz innym jednostkom do załatwiania wg właściwości,
   • czuwanie nad terminowym załatwianiem skarg oraz opracowywanie zbiorczych analiz i sprawozdań
  2. Prowadzenie spraw związanych z obsługą sesji rady gminy, w tym:
   • obsługa techniczno-organizacyjna,
   • zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesję rady oraz terminowego ich dostarczania dla radnych przed sesją,
   • organizowanie sesji rady, w tym podawanie do publicznej wiadomości ich terminów,
   • organizowanie i obsługa narad zwoływanych przez przewodniczącego rady,
   • współuczestniczenie w opracowaniu projektów planów pracy i programów działania rady,
   • prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów kierowanych przez obywateli do rady lub przewodniczącego rady,
   • prowadzenie rejestru i zbioru uchwał rady,
   • nadawanie biegu uchwałom podejmowanym przez radę i czuwanie nad terminowym składaniem informacji z ich realizacji,
   • przekazywanie uchwał rady, zawierających przepisy gminne do ogłoszenia,
   • prowadzenie ewidencji radnych oraz ewidencji ich udziału w pracach rady,
  3. Prowadzenie spraw związanych z obsługą posiedzeń komisji rady gminy, w tym:
   • obsługa techniczno-organizacyjna posiedzeń,
   • protokołowanie posiedzeń komisji i kompletowanie z nich dokumentacji,
   • prowadzenie rejestru wniosków i opinii komisji oraz interpretacji i wniosków radnych, a także czuwanie nad ich terminowym załatwianiem,
   • opracowywanie na podstawie gromadzonej dokumentacji informacji i sprawozdań z działalności komisji,
   • ewidencjonowanie udziału członków komisji w pracach komisji,
   • zapewnienie komisjom wszechstronnej pomocy w realizacji zadań określonych Statutem Gminy.
  4. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przepisów ustawy o ochronie danych Osobowych.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. CV - życiorys z opisem pracy zawodowej,
  2. list motywacyjny - z wyszczególnieniem o jakie stanowisko kandydat się ubiega,
  3. wypełniony kwestionariusz osobowy, (druk do pobrania na stronie internetowej www.zabrodzie.pl lub w pokoju nr 1),
  4. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (dyplom),
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje,
  6. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne, składane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 kodeksu karnego, (druk do pobrania na stronie internetowej www.zabrodzie.pl lub w pokoju nr 1),
  7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ (druk do pobrania na stronie internetowej www.zabrodzie.pl lub w pokoju nr 1),
  8. inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi rady" w terminie do dnia 11 czerwca 2008 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Zabrodziu pokój nr 1 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 (decyduje data wpływu).
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zabrodzie oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Zabrodziu

Wójt
/-/ Adam Ołdak


Pliki (pliki do pobrania):
2. kwestionariusz osobowy
3. oświadczenie o niekaralności
4. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu