Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga<b>OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane</b><br>

02.02.2006

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zabrodzie: rozbudowa i modernizacja Ujęcia Wody wraz ze Stacją Uzdatniania Wody w miejscowości Niegów gm. Zabrodzie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Zabrodzie, do kontaktów: Jerzy Dąbowski, Adam Ołdak, ul. Władysława Stanisława Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie, woj. mazowieckie, tel. 029 7571228, fax 029 7571261, e-mail: urzad@zabrodzie.pl, www.zabrodzie.pl.
    2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
    3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
    4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1)    Opis
    1.2)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: rozbudowa i modernizacja Ujęcia Wody wraz ze Stacją Uzdatniania Wody w miejscowości Niegów gm. Zabrodzie.
    1.3)  Opis przedmiotu zamówienia: - zagospodarowanie działki przeznaczonej pod SUW
- remont budynku SUW wraz z wykonaniem nowego układu wody wraz z automatyką i sterowaniem, a także instalacjami wod-kan, elektrycznymi, wentylacją, ogrzewaniem
- remont obudowy istniejących studni wraz z wymianą pomp głębinowych i armatury, renowacja studni Nr 3
- odwiert nowej studni, jej wyposażenie
- budowa zbiornika retencyjnego wody czystej
- budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne
- rozbudowa systemu odprowadzania ścieków technologicznych wraz z budową nowego odstojnika
- modernizacja i rozbudowa rurociągów międzyobiektowych.
    1.4)  Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Niegów, ul. Kościelna 30A, 07-230 Zabrodzie.
    1.5)  Nomenklatura
    1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.13.00.
    1.6)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
    1.7) 
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
    2)   
Wielkość lub zakres zamówienia
    2.1)  Wartość lub zakres zamówienia: Wielkość zamówienia powyżej 60 000 euro.
    3)    Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 6; okres w dniach: 153; data rozpoczęcia: 10.05.2006; data zakończenia: 10.10.2006;
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)  Wymagane wadium: 55 460 zł.
    2)    Warunki uczestnictwa
    2.1)  Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Informacja z banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
SEKCJA IV: TRYBY
 IV.1)    Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
    1.2)  Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
    1.3)  Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
    2)    Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
    3)    Informacje administracyjne
    3.1)  Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 20.03.2006, cena - 50,00 zł.
    3.2)  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 03.04.2006 godzina 09:00.
    3.3)  Termin związania ofertą: 03.06.2006, liczba miesięcy: 2; liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
    3.4)  Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 03.04.2006, godzina 10:00, Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51, pokój nr 8.
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
 VI.1)    Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
2)    Data wysłania ogłoszenia: 23.01.2006.

Ogłoszenie zostało skierowane do druku w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 33 z dnia 07.02.2006 pod pozycją 6873.

Pełną treść ogłoszenia można pobrać TUTAJ.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu