Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaNABÓR NA WOLNE STANOWISKO
PODINSPEKTORA DS. ORGANIZACYJNYCH I OBSLUGI RADY GMINY

URZĄD GMINY W ZABRODZIU
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi rady

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
2.Wymagania niezbędne:

    1)wykształcenie wyższe
    2)co najmniej 3 letni staż pracy,
    3)nieposzlakowana opinia,
    4)osoba nie będąca prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.
3.Wymagania dodatkowe:
    1)doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,
    2)znajomość przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o samorządzie
      gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej
    3)dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows oraz programów
      komputerowych word, exel,
    4)dobra znajomość języka angielskiego,
    5)kreatywność, odpowiedzialność i zdolności organizatorskie.

4. Zakres wykonywanych zadań:
    1) Prowadzenie sekretariatu, w tym:
       - obsługa kancelaryjna, kierowanie obiegiem dokumentów w szczególności pism
           wpływających do Urzędu,
       - prowadzenie ewidencji Umów, Zarządzeń, Decyzji i Pism Okólnych Wójta,
       - koordynowanie spraw związanych z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym
         wykazem akt,
       - prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych pracowników,
       - prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu, przekazywanie
         ich na stanowiska pracy oraz innym jednostkom do załatwiania wg właściwości,
       - czuwanie nad terminowym załatwianiem skarg oraz opracowywanie zbiorczych
         analiz i sprawozdań
    2) Prowadzenie spraw związanych z obsługą sesji rady gminy, w tym:
       - obsługa techniczno-organizacyjna,
       - zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesję rady oraz terminowego
         ich dostarczania dla radnych przed sesją,
       - organizowanie sesji rady, w tym podawanie do publicznej wiadomości ich terminów,
       - organizowanie i obsługa narad zwoływanych przez przewodniczącego rady,
       - współuczestniczenie w opracowaniu projektów planów pracy i programów działania rady,
       - prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów kierowanych przez obywateli do rady
         lub przewodniczącego rady,
       - prowadzenie rejestru i zbioru uchwał rady,
       - nadawanie biegu uchwałom podejmowanym przez radę i czuwanie nad terminowym
         składaniem informacji z ich realizacji,
       - przekazywanie uchwał rady, zawierających przepisy gminne do ogłoszenia,
       - prowadzenie ewidencji radnych oraz ewidencji ich udziału w pracach rady,
    3) Prowadzenie spraw związanych z obsługą posiedzeń komisji rady gminy, w tym:
       - obsługa techniczno-organizacyjna posiedzeń,
       - protokołowanie posiedzeń komisji i kompletowanie z nich dokumentacji,
       - prowadzenie rejestru wniosków i opinii komisji oraz interpretacji i wniosków radnych, a także
         czuwanie nad ich terminowym załatwianiem,
       - opracowywanie na podstawie gromadzonej dokumentacji informacji i sprawozdań
         z działalności komisji,
       - ewidencjonowanie udziału członków komisji w pracach komisji,
       - zapewnienie komisjom wszechstronnej pomocy w realizacji zadań określonych Statutem Gminy.

5. Wymagane dokumenty:
    1) CV - życiorys z opisem pracy zawodowej,
    2) list motywacyjny - z wyszczególnieniem o jakie stanowisko kandydat się ubiega,
    3) wypełniony kwestionariusz osobowy, (druk do pobrania na stronie internetowej
         www.zabrodzie.pl lub w pokoju nr 1),
    4) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (dyplom),
    5) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje,
    6) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione
         umyślnie oraz, że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne, składane
         pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 kodeksu karnego, (druk do pobrania
         na stronie internetowej www.zabrodzie.pl lub w pokoju nr 1),
    7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
         zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
         /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ (druk do pobrania na stronie
         internetowej www.zabrodzie.pl lub w pokoju nr 1),
    8) inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi rady" w terminie do dnia 02 marca 2007 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Zabrodziu pokój nr 1 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 (decyduje data wpływu).
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zabrodzie oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Zabrodziu

Załączniki (pliki do pobrania):
1. kwestionariusz osobowy,
2. oświadczenie o niekaralności
3. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu