Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZabrodzie, dn. 07.09.2006 r.      

Nr 7624/30/2006

Z A W I A D O M I E N I E

        Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 KPA (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071z późn. zm.) w związku z art. 53 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902) zawiadamia się, że w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy w Zabrodziu toczy się postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Polskiej Telefonii Komórkowej - Centertel Sp. z o.o. w Warszawie ul. Skierniewicka 10 a w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej PTK Centertel nr 4371 "Głuchy II" (anteny zawieszone na istniejącej wieży kratowej, a urządzenia technologiczne umieszczone w kontenerze) zlokalizowanej na działce nr 578 w miejscowości Głuchy gm. Zabrodzie.
        Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami w w/w sprawie i złożyć ewentualne wnioski, uwagi i zastrzeżenia w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 pok. Nr 10 tel. 029 7571228 wew. 36 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w terminie od dnia 11 września 2006 r. do 03 października 2006 r.


Otrzymują:
1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.
2. PWIS w Warszawie.
3. Atem Polska Filia Warszawa.
4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zabrodziu i w Dąbrówce.
5. Sołtys wsi Głuchy.
6. Strona Internetowa Urzędu Gminy (BIP) urząd@zabrodzie.pl


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu