Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZ A P R O S Z E N I E
na V sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu
22 marca 2007 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w ZabrodziuPorządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy ( protokół do wglądu w pokoju nr 9)
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:
          a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
          b) w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2007 Rady Gminy Zabrodzie
              z dnia 08 lutego 2007 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki
              pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
             i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą
              "Wzrost konkurencyjności Gminy Zabrodzie w oparciu o modernizację
              i rozbudowę infrastruktury wydobywania i uzdatniania wody
              - Rozbudowa i Modernizacja Ujęcia wody wraz ze Stacją Uzdatniania
              Wody w m. Niegów gmina Zabrodzie".
          c) w sprawie uchwalenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
             energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zabrodzie,
          d) w sprawie rocznego Programu współpracy gminy Zabrodzie
             z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
              działalność pożytku publicznego w 2007 roku.
          e) w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji
             do orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników samorządowych mianowanych,
          f) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą
             "Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza".
          g) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Wysychy gmina Zabrodzie
6. Sprawozdanie z działalności GOPS w Zabrodziu za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006r
7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych w Zabrodziu w 2006 roku
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie
   Zabrodzie za okres od 02.02.2006 r do 31.12.2006 r.
9. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje
10. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady                
/-/ Andrzej Krzeczkowski                


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu