Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ul. Władysława Stanisława Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie - ogłasza nabór kandydatów, do wzięcia udziału w III edycji projektu systemowego pod nazwą ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej - poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Uczestnicy projektu otrzymują wszechstronne wsparcie z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji, polegające na wzmacnianiu ich możliwości i umiejętności w poruszaniu się na otwartym rynku pracy oraz podniosą kwalifikacje zawodowe. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 r
WYMAGANIA: osoby w wieku produkcyjnym, niepracujące, nie biorące równolegle udziału w innych projektach finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - POKL. Termin przyjmowania zgłoszeń od 25.01.2010r do 12.03.2010 r do godz. 15:00.
     W celu przystąpienia do projektu należy złożyć deklarację uczestnictwa w biurze projektu tj. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Szczegółowe informacje udzielane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 15.
Docelowo do projektu realizatorzy zakwalifikują 13 uczestników, zachowaniem pierwszeństwa dla osób długotrwale bezrobotnych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Koordynator projektu
Irena Dziarska


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu