Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


      Lider Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw oraz Partner Gmina Zabrodzie informują że w dniu 15 lipca 2010 roku zakończone zostało kolejne szkolenie pn. ,,Tworzenie stron www" z dodatkowym modułem ,,Zasad poruszania się po rynku pracy"


      Podczas 120 godzin grupa uczestników nabyła umiejętności pozwalające projektować strony internetowe z zastosowaniem odpowiednich programów komputerowych.
      Szkolenie przeprowadzała profesjonalna szkoła PERITUS- SPEED SCHOOL, mająca duże doświadczenie i nieposzlakowaną opinię.
      Uczestnicy zapewnione mieli stypendium za każdy dzień zajęć, poczęstunek podczas trwania zajęć, ubezpieczenie, materiały dydaktyczne, materiały promocyjne i miła atmosferę.
      Podczas uroczystości zakończenia Projektu Wójt Gminy - Adam Ołdak rozdał uczestnikom certyfikaty i zapewnił, że w dalszym ciągu będzie czynił starania, aby w przyszłości pozyskać środki finansowe na realizację podobnych przedsięwzięć. Uczestnicy otrzymali także certyfikaty i drobne upominki od firmy prowadzącej kurs.
      Wszyscy pozytywnie oceniają kurs pod względem organizacji szkolenia, treści i prezentowanej wiedzy przez wykładowcę.
      Kurs ten zrealizowany był w ramach projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem", w całości finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
      Uczestnikami były osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo z powiatu wyszkowskiego.


Realizatorzy projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu