Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaSzanowni Państwo!

      W związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Gmina Zabrodzie od 1 lipca 2013r. będzie odbierać odpady komunalne z terenu gminy, dlatego zwracamy się do właścicieli nieruchomości zamieszkałych o wypełnienie deklaracji dotyczących powstawania odpadów. Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Zabrodziu (osobiście lub przesłać pocztą na adres ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie) w terminie do 15 maja 2013r. Druk deklaracji można otrzymać w Urzędzie Gminy Zabrodzie, a także pobrać ze strony internetowej urzędu: www.zabrodzie.pl. Jednocześnie przypominamy o wypowiedzeniu umowy na odbiór śmieci z dotychczasowym usługodawcą z zachowaniem właściwego terminu wypowiedzenia umowy.

UWAGA! W deklaracji należy podać dane właściciela/zarządcy nieruchomości zamieszkałej, ilość wszystkich osób zamieszkujących daną nieruchomość, wybrać w jaki sposób będą gromadzone odpady (selektywny/nieselektywny) oraz wpisać kwotę miesięcznej opłaty zgodnie z uchwałą:

  • jeśli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny:
    - 17,00 zł - gospodarstwo domowe do dwóch osób,
    - 25,00 zł - gospodarstwo domowe powyżej dwóch osób;
  • jeśli odpady będą zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:
    - 28,00 zł - gospodarstwo domowe do dwóch osób,
    - 35,00 zł - gospodarstwo domowe powyżej dwóch osób.

Prosimy aby w wypełnianych deklaracjach podawać numer telefonu.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie w terminach:
1) za I kwartał do 15 marca danego roku,
2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku,
3) za III kwartał do 15 września danego roku,
4) za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Opłatę można uiścić bezpośrednio w punkcie kasowym w urzędzie
(bez dodatkowych opłat) lub przelewem na konto
96 8931 0003 0300 2293 2040 0005
- więcej informacji -

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Zabrodzie ul. Szkolna 49
- więcej informacji -


Dokumenty do pobrania:

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na rok 2015 (GŁUCHY, NIEGÓW, SŁOPSK, MŁYNARZE, CHOSZCZOWE, GAJ, MOSTÓWKA, ZAZDROŚĆ)
Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na rok 2015 (ZABRODZIE, DĘBINKI, WYSYCHY, ADELIN, ANASTAZEW, BASINÓW, KICINY, KAROLINÓW, OBRAB, PŁATKÓW, PODGAĆ, LIPINY, MOŚCISKA, PRZYKORY)
INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU ZA ROK 2013
Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na rok 2014
Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na rok 2013
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
WZÓR - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wniosek o rozwiązanie umowy o świadczeniu usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu