Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaNABÓR NA WOLNE STANOWISKO
INSPEKTORA DS. INWESTYCJI, REMONTÓW, MODERNIZACJI DRÓG GMINNYCH I PROMOCJI GMINY

URZĄD GMINY W ZABRODZIU
ogłasza nabór na wolne stanowisko
inspektora ds. inwestycji, remontów, modernizacji dróg gminnych i promocji gminy

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
2. Wymagania niezbędne:
      1) wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym
      2) co najmniej 3 letni staż pracy
      3) nieposzlakowana opinia,
      4) osoba nie będąca prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.

3. Wymagania dodatkowe:
      1) uprawnienia budowlane
      2) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej
      3) znajomość przepisów prawa z zakresu administracji samorządowej
         ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zakresem stanowiska
      4) dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows
         oraz programów komputerowych word, exel,
      5) kreatywność, odpowiedzialność i zdolności organizatorskie.

4. Zakres wykonywanych zadań:
W zakresie inwestycji:
      1. przygotowywanie planów rzeczowych i finansowych inwestycji
         oraz remontów na terenie gminy;
      2. przygotowywanie wniosków o kredyty i dotacje dotyczące działań
         inwestycyjnych oraz ich rozliczanie;
      3. kontrola i nadzór od strony technicznej i finansowej nad remontami
          i inwestycjami gminnymi;
      4. dokonywanie odbioru technicznego i rozliczanie końcowe wymienionych zadań;
      5. współdziałanie ze społecznymi komitetami w zakresie realizacji
         inwestycji i rozliczanie finansowe po ich zakończeniu;
      6. organizowanie przeglądów gwarancyjnych dla realizowanych inwestycji,
         egzekwowanie usunięcia usterek;

W zakresie remontów:
      1. współdziałanie z Zespołem Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół i Dyrektorami
         Szkół w zakresie wykonywanie remontów obiektów szkolnych;
      2. prowadzenie spraw w zakresie robót remontowych gminnych obiektów komunalnych;
      3. rozliczenie materiałów budowlanych zużytych podczas remontów;
      4. odbiór końcowy nadzorowanych remontów;

W zakresie modernizacji dróg gminnych:
      1. prowadzenie wszystkich spraw dotyczących dróg na terenie gminy
         w szczególności w zakresie planowanie i finansowania budowy, modernizacji, utrzymania
         letniego i zimowego dróg gminnych;
      2. nadzorowanie zadań inwestycji gminnych w zakresie drogowych robót
         budowlanych na etapie zawarcia umowy z wykonawcą do końcowego odbioru
         technicznego i rozliczania finansowego;
      3. orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej
         i lokalnej od stanu poprzedniego w razie jego naruszenia;
      4. wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej,
      5. prowadzenie okresowych kontroli dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych;
      6. prowadzenie spraw w zakresie promocji i rozwoju gminy,

5. Wymagane dokumenty:
      1) CV - życiorys z opisem pracy zawodowej,
      2) list motywacyjny - z wyszczególnieniem o jakie stanowisko kandydat się ubiega,
      3) wypełniony kwestionariusz osobowy,
         (druk do pobrania na stronie internetowej www.zabrodzie.pl lub w pokoju nr 5)
      4) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (dyplom),
      5) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
         i posiadane uprawnienia
      6) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo
         popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
         składane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 kodeksu karnego,
         (druk do pobrania na stronie internetowej www.zabrodzie.pl lub w pokoju nr 5)
      7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
         zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
         /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./,
         (druk do pobrania na stronie internetowej www.zabrodzie.pl lub w pokoju nr 5)
      8) inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora ds. inwestycji, remontów, modernizacji dróg gminnych i promocji gminy" w terminie do dnia 09 października 2007 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Zabrodziu pokój nr 1 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 (decyduje data wpływu).
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zabrodzie oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Zabrodziu

Pliki (pliki do pobrania):
1. ogłoszenie o naborze
2. kwestionariusz osobowy
3. oświadczenie o niekaralności
4. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu