Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZmiany w obowiązku meldunkowym

Od stycznia 2013 r. zniesiono pobyt czasowy obywateli polskich trwający do 3 miesięcy.
Obowiązek meldunkowy reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993).

Zameldowanie osoby w lokalu jest czynnością rejestracyjną, potwierdzającą wyłącznie fakt pobytu osoby w tym lokalu i następuje pod oznaczonym adresem.
Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Zameldowanie na pobyt czasowy dokonuje się w miejscu pobytu, z jednoczesnym zgłoszeniem zamierzonego czasu jego trwania.
Dokonując zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowego ponad 3 miesiące osoba wypełnia i podpisuje formularz ,,Zgłoszenie pobytu stałego" albo ,,Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" zgłaszając w organie gminy wymagane ustawą i wskazując adres lub adresy z których ma zostać wymeldowana.
Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

    Potrzebne dokumenty do zameldowania:
  • dowód osobisty (albo w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości), dla osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu tożsamości należy przedłożyć odpis skrócony aktu urodzenia;
  • wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponującą innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu) - wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu;
  • przy zameldowaniu na pobyt stały zaświadczenie o wymeldowaniu z dotychczasowego miejsca pobytu stałego (obowiązek ten nie dotyczy osób, które jednocześnie z zameldowaniem zgłaszają wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu);


W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

  1. pisemne pełnomocnictwo do zameldowania (opłata skarbowa w wysokości 17zł. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
  2. dowód osobisty pełnomocnika (lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości).

Od stycznia 2013r. zniesiono pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy obywateli polskich.
W dniu 24 września 2010r. Sejm RP uchwalił nową ustawę o ewidencji ludności, opublikowaną w Dz. U. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm., która wejdzie w życie zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2012r. poz. 1407) - ustawa przewiduje zniesienie obowiązku meldunkowego z dniem 1 stycznia 2016 r.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu