Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZAPROSZENIE

na X sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 11.10.2007r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), zwołuję X sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 11 października 2007r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

  Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji , stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy (protokół do wglądu w pokoju nr 1).
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
  2. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku krajowym
  3. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/36/99 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 25 marca 1999 roku ze zmianami Uchwałą Nr XIII/55/99 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 2 grudnia 1999roku i Uchwałą Nr XVIII/77/04 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 3 czerwca 2004 roku dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 1 punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu
  4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabrodzie
 6. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
 7. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Krzeczkowski


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu