Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaSpotkanie podsumowujące III Edycję Projektu Systemowego
,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi".

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej.
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej

      W dniu 29 grudnia 2010 r w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrodzie odbyło się spotkanie podsumowujące III Edycję Projektu Systemowego ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi". Spotkanie rozpoczęła i poprowadziła kierownik GOPS w Zabrodziu, p. Irena Dziarska, uczestniczyło w nim 13 osób biorących udział w projekcie oraz pracownicy socjalni .
      Podczas odbytych szkoleń beneficjenci uzyskali nowe umiejętności zawodowe z dziedzin wybranych przez siebie, organizowanych przy współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Wyszkowie w zakresu: obsługi komputera, fryzjerstwa, stylizacji paznokci, sprzedawcy i obsługi kasy fiskalnej, cukiernictwa, gastronomii (kucharz), hydrauliki, odbyto kurs o tematyce murarz - tynkarz, ogrodnik, wszyscy uczestnicy projektu odbyli trening umiejętności społecznych (autoprezentacja, komunikacja interpersonalna).
      Na zakończenie szkoleń uczestnicy otrzymali zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz dyplomy uczestnictwa.
      Część nieoficjalną rozpoczęto od poczęstunku, w czasie którego dyskutowano o ocenie projektu, dalszych planów zawodowych uczestników projektu, przedstawiono oczekiwania związane z kolejnymi szkoleniami zawodowymi. Ostatnim punktem spotkania było wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, pozwalających ocenić projekt i realizację założonych rezultatów.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu