Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaWYBORY ŁAWNIKÓW

Do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata
na ławnika sądowego


Lista osób zgłaszających
kandydata na ławnika

Powołując się na przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce zwrócił się z wnioskiem do Rady Gminy w Zabrodziu o przygotowanie i przeprowadzenie wyborów następującej liczby ławników:
1/ Sądu Okręgowego w Ostrołęce
        - Wydział I Cywilny - 1,
2/ Sądu Rejonowego w Wyszkowie :
        - Wydział Karny - 1
        - Wydział Rodzinny i Nieletnich - 2

  Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie
  Ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników
  Nie można być ławnikiem w więcej niż jednym sądzie.
  Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
 • prezesi sądów,
 • stowarzyszenia,
 • organizacje zawodowe,
 • organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych
 • co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2007 roku.
O kandydatach na ławników rady gminy zasięgają informacji od właściwych organów Policji.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób zgłaszających kandydata. Wzór karty oraz listy jest dostępny w Urzędzie Gminy w Zabrodziu w pokoju nr 1 lub 5 oraz na stronie internetowej Urzędu.

  Ponadto do karty kandydat ma obowiązek dołączyć:
 • 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
  Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełnią powyższych wymogów, lub które wpłyną do rady gminy po upływie terminu zostaną pozostawione bez biegu.

Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Krzeczkowski


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu