Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaWyprawka szkolna w roku szkolnym 2014/2015

      Rządowy program ,,Wyprawka Szkolna" obejmuje:
- w klasach II-III i VI szkoły podstawowej,
- w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum,

Programem będą także objęci uczniowie:
- słabowidzący,
- niesłyszący,
- słabosłyszący,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
- uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością wymienioną wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych przysługuje:
1) uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód nie przekracza 539,00 zł netto na osobę w rodzinie - art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz .U. z 2013r. poz.1456,1623 i 1650),
2) uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekraczający 539 zł. netto na osobę w rodzinie) na podstawie opinii wnioskodawcy oraz dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej).

Dofinansowanie do zakupu podręczników wg projektu nie może przekroczyć kwoty:
- 225 zł dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej,
- 325 zł dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
- 350 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
- 390 zł dla uczniów klasy III ZSZ i niepełnosprawnych uczniów ZSZ,
- 445 zł dla uczniów III klasy Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum oraz uczniów niepełnosprawnych.

Wnioski należy składać do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabrodziu, ul. Wł. St. Reymonta 47 w terminie do 22 sierpnia 2014 r.
Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników nastąpi do dnia 31 października 2014 r. po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura, rachunek).

Do pobrania:
- WNIOSEK


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu