Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZ A P R O S Z E N I E
na VI sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu
26 kwietnia 2007 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), zwołuję VI sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 26.04.2007r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad
3.Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy ( protokół do wglądu w p. nr 1)
4.Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
5.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok i podjecie uchwały w sprawie absolutorium
6.Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury za 2006 rok
7.Podjecie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
b) w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Kicinach
c) w sprawie rozpatrzenia skargi radnych
d) w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Zazdrość Gmina Zabrodzie
e) w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Zabrodzie Gmina Zabrodzie
8.Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje
9.Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski
10.   Zamknięcie obrad

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu