Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


      W ramach projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem", finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego uczestnictwo osób bezrobotnych w bezpłatnych szkoleniu pn. ,,Techniki sprzedaży z umiejętnością prowadzenia pojazdów do 3,5t" w dniu 23 stycznia 2010 roku ruszył moduł szkolenia ,,Techniki sprzedaży" - zajęcia obejmują 60h i prowadzone będą przez 8 dni. Trener prowadzący szkolenie jest osobą kompetentną, wykwalifikowaną i doświadczoną.
      Na zajęciach uczestnicy nabywają wiedzę w zakresie prawidłowych relacji miedzy Klientem, a Firmą poprzez umiejętność komunikowania się. Szkolenie uczy także poszczególnych etapów prawidłowej sprzedaży, potrzeb klienta, współpracy i finalizowaniu umów.
      Uczestnicy zapewnione mają stypendium za uczestnictwo w szkoleniu, dojazd z domu do miejsca szkolenia, a także poczęstunek w trakcie trwania zajęć.


Realizatorzy projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu