Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaO G Ł O S Z E N I E

      Urząd Gminy w Zabrodziu informuje właścicieli nieruchomości, że zgodnie z art.9 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej /studzienek rewizyjnych wybudowanych na terenie nieruchomości/. W związku z tym, że w ostatnim czasie stwierdzamy przypadki wprowadzania do sieci kanalizacyjnej wód opadowych będziemy zmuszeni do stosowania kar wynikających z art. 28 w/w ustawy wobec właścicieli nieruchomości.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu