Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZabrodzie 20.05.2008

PŚI 7624/19/08

Obwieszczenie o rozprawie


      Zawiadamiam, zgodnie z art. 91§3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm.) że,
W dniu 05 czerwca 2008r. o godz. 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu przy ul. Wł. St. Reymonta 51, odbędzie się rozprawa administracyjna, prowadzona w ramach postępowania w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na podpowierzchniowej eksploatacji kopaliny pospolitej (piasku) udokumentowanego jako złoże kruszywa naturalnego "SŁOPSK III" w kat. C1 na działkach Nr 695 i 696/1 w miejscowości Słopsk gm. Zabrodzie.
      W związku z powyższym wzywa się do osobistego stawiennictwa lub przez pełnomocnika wszystkie podmioty mające interes prawny w tym, aby uczestniczyć w powyższym postępowaniu administracyjnym. Informuje się o możliwości wniesienia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem postępowania.
      Zgodnie z art. 94 § 1 k.p.a. nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.
      Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zabrodziu zabrodzie.e-bip.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Wł. St. Reymonta 51, a także na tablicy ogłoszeń miejscowości Słopsk.

Wójt Gminy
Adam Ołdak


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu