Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZAPROSZENIE

na XII sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 29.11.2007r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), zwołuję XII sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 29 listopada 2007r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

  Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji , stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy (protokół do wglądu w pokoju nr 1).
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/60/2007 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz w sprawie inkaso.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o uznaniu lasów za ochronne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zabrodzie.
  • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  • Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady.
  • Przeprowadzenie glosowania.
 9. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
 10. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Laskowski


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu