Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


      Lider Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw oraz Partner Gmina Zabrodzie informują że w dniu 21 kwietnia 2010 roku zakończone zostało szkolenie pn. ,,Księgowość MSP z kadrami i płacami" z dodatkowym modułem ,,Zasad poruszania się po rynku pracy".

      Kurs zrealizowany był w ramach projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami były osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo z powiatu wyszkowskiego.

      Podczas 120 godzin uczestnicy kursu nabyli umiejętności w zakresie programów:
A. SYMFONIA -KADRY I PŁACE - zakładanie nowej firmy, obsługa okna pracownik, otwieranie podstawowego okresu płacowego, kalendarze, naliczanie listy płac i karty wynagrodzeń, raporty itp.
B. PŁATNIK - formularze zgłoszeniowe, formularze rozliczeniowe, deklaracje rozliczeniowe.
C. SYMFONIA - KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - zakładanie firmy, rejestry VAT, kartoteki dostawców/odbiorców, rozrachunki, zapisy w księdze i w rejestrach, wybrane deklaracje i rozliczenia itp.

      Uczestnicy szkolenia zapewnione mieli stypendium za każdy dzień zajęć, poczęstunek podczas trwania zajęć, ubezpieczenie, materiały dydaktyczne i materiały promocyjne.
      Szkolenie przeprowadzała pani Hanna Stępniak, doświadczony i wykwalifikowany wykładowca w zakresie księgowości i rachunkowości.
      Celem szkolenia było zwiększenie własnej motywacji do ciągłego doskonalenia się, podniesienie umiejętności sporządzania dokumentów, podniesienie motywacji osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia i zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie księgowości.
      Uczestnicy szkolenia pozytywnie oceniają kurs pod względem organizacji szkolenia, treści i prezentowanej wiedzy przez prowadzącą.Realizatorzy projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu