Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaKolejna odsłona programu ,,Uczeń na wsi "

W roku szkolnym 2009/2010 niepełnosprawni uczniowie z gminy Zabrodzie mogą ubiegać się o pomoc finansową ze środków pozyskanych od PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie do kosztów nauki. W stosunku da lat ubiegłych w samej procedurze aplikowania o pomoc nastąpiło kilka istotnych zmian dotyczących głównie ustalania dochodu jak i składanych dokumentów koniecznych do uzyskania dofinansowania. Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie niepełnosprawne dzieci ( w tym przypadku wniosek składają rodzice, lub opiekun prawny) lub osoby z ustalonym stopniem niepełnosprawności zamieszkujące na stałe na terenie gminy Zabrodzie. Warunkiem jest posiadanie ważnego orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub ustalony stopień niepełnosprawności oraz pobieranie nauki w szkole podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej) oraz miesięczne dochody w 2008 roku - nieprzekraczające 1531,20zł na jednego członka rodziny.

    Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować koszty:
  • zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
  • uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie),
  • związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
  • kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
  • wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych. w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjanych pomoc finansowa można dodatkowo obejmować kosztów opłaty za naukę (czesne), zakwaterowanie lub dojazdy do szkoły.

Wymagane dokumenty tj druki wniosków, załączniki, materiały informacyjne będą wydawane od 10 sierpnia 2009 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabrodziu jak również są dostępne na stronie: www.pfron.org.pl (w zakładce Programy i Zadania PFRON/UCZEŃ NA WSI). Wypełnione wnioski należy składać w terminie od 01 września do 30 września 2009r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabrodziu. Do wniosku należy dołączyć wymagane programem załączniki i oświadczenia: tj. potwierdzoną kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia, zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w roku szkolnym 2009/2010, potwierdzoną kserokopię aktu urodzenia ucznia, zaświadczenie o dochodach brutto członków rodziny za rok 2008 z Urzędu Skarbowego oraz nakaz płatniczy podatku rolnego za 2008 lub zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych w posiadanym gospodarstwie rolnym.
Przed złożeniem wniosku należy wnikliwie zapoznać się z dokumentami programowymi: programem i procedurą realizacji programu wraz ze wszystkimi załącznikami.
Przystąpienie do programu oznacza akceptację przez Wnioskodawcę zasad i zapisów programowych ustalonych przez PFRON.

(-) Jacek Garbarczyk


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu