Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaGMINA NIE MARNUJE SZANS!

        Jednym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Fundusz promuje spójność gospodarczą i społeczną poprzez inwestowanie w kapitał ludzki i promocję zatrudnienia. Całość interwencji z EFS w Polsce w latach 2007 - 2013 została ujęta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). PO KL dąży do pełnego wykorzystania zasobów ludzkich poprzez wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cele programu będą osiągnięte poprzez projekty realizowane w ramach poszczególnych priorytetów.

        Gmina Zabrodzie w odpowiedzi na ogłaszane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursy z poszczególnych priorytetów złożyła kilkanaście projektów. Wszystkie pomyślnie przeszły etap oceny formalnej. Z dotychczasowych rozstrzygnięć poszczególnych konkursów możemy być bardzo zadowoleni - 6 projektów znalazło się na liście do dofinansowania. Pozostałe oczekują na podanie list rankingowych.

Poniżej prezentujemy te projekty wraz z kwotami dofinansowania:

1.Tytuł : ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi''
 Wartość projektu : 100 781,00 zł w tym wkład własny gminy: 10.582,00zł.
W ramach projektu 10 uczestniczek z terenu Gminy ukończyło kurs ,,ABC przedsiębiorczości" oraz nabyło praktyczne umiejętności z obsługi kasy fiskalnej oraz komputera.
 
2.Tytuł : ,,Kształcenie przez taniec''
 Wartość projektu: 49 670,00 zł
Projekt w trakcie realizacji. Przewiduje naukę tańca towarzyskiego, ludowego, a także prezentację dorobku kulturowego regionu dla 32 osób w dwóch grupach po 16 osób. Projekt skierowany do osób uczących się.
Projekt w 100% finansowany z funduszy Unii Europejskiej.
 
3.Tytuł : ,,Aktywizacja umysłu''
 Wartość projektu: 49 738,00 zł
Projekt w trakcie realizacji. Zakłada m.in. trening pamięci krótko i długoterminowej, elementy szybkiego czytania. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach 10 osobowych. Największym zainteresowaniem cieszy się wśród uczniów szkół podstawowych.
Projekt w 100% finansowany z funduszy Unii Europejskiej.
 
4.Tytuł : ,,Edukacja od dziecka''
 Wartość projektu: 295 057,61 zł
Gmina oczekuje na podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji projektu, którego założeniem jest utworzenie jednego 25 osobowego oddziału przedszkolnego przy już istniejącym przedszkolu w Adelinie.
Projekt w 100% finansowany z funduszy Unii Europejskiej.
 
5.Tytuł : ,,Wiedza najlepszą inwestycją''
 Wartość projektu: 1 307 374,00 zł
Projekt skierowany jest dla pracujących osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć nowe umiejętności. Szczegóły odnośnie organizowanych kursów zostaną podane po podpisaniu umowy.
Projekt w 100% finansowany z funduszy Unii Europejskiej.
 
6.W dniu 11 marca br. MJWPU opublikowała listy rankingowe z kolejnego Działania, z których wynika, że Gmina otrzyma środki na realizację kolejnego projektu Tytuł: ,,Mobilni mieszkańcy",
Wartość projektu: 49 992,00 zł.
O Szczegółach projektu będziemy informowali w terminie późniejszym.
Projekt w 100% finansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Warto również dodać, że Gmina Zabrodzie realizuje Program Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Na realizację usług społecznych gmina otrzymała 77 800 Euro tj. 281 862 zł. na lata 2008-2009
Projekty są kierowane do trzech grup beneficjentów:
- ludzi starszych;
- dzieci i młodzieży;
- rodzin z dziećmi.
W 2008 roku dzięki otrzymanym środkom udało się zrealizować wyjazdy wakacyjne dla dwóch grup dzieci ( po 45 osób). Podczas Zabrodzkiego Święta Plonów przeprowadzono konkurs na rękodzieło ludowe (wieniec dożynkowy) oraz sfinansowano degustację potraw. W ramach integracji międzypokoleniowej odbyły się spotkania opłatkowe dla seniorów z terenu Gminy.

Oczekujemy na kolejne rozstrzygnięcia konkursów i środki, które będą służyły Naszym mieszkańcom.

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu