Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga23.11.2007r.

Zarządzenie Nr 3/2007
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Zabrodziu
z dnia 23 listopada 2007 roku

w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.


Na podstawie art.3a ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001r. Nr 142 , poz.1593, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, z 2005r Nr 10, poz.71, Nr23 poz.192, Nr 122 poz.1020, z 2006r. Nr 79, poz.549, Nr169, poz1201,Nr 170, poz.1218) zarządzam co następuje:

§ 1

Unieważniam nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabrodziu- samodzielny referent d/s świadczeń rodzinnych , ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zabrodzie oraz na stronie internetowej Gminy Zabrodzie w dniu 12 listopada 2007r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik
GOPS W Zabrodziu
mgr Irena Dziarska12.11.2007r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
SAMODZIELNEGO REFERENTA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABRODZIU
ogłasza nabór na wolne stanowisko
samodzielnego referenta ds. świadczeń rodzinnych

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
2.Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe
 2. co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej i rządowej
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. osoba nie będąca prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.

3.Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy w administracji rządowej lub samorządowej
 2. znajomość przepisów prawa z zakresu administracji rządowej i samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zakresem stanowiska
 3. dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows oraz programów komputerowych word, exel,
 4. kreatywność, odpowiedzialność i zdolności organizatorskie.

4. Zakres wykonywanych zadań:

 1. ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych i do zaliczki alimentacyjnej w indywidualnych przypadkach;
 2. przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wraz z niezbędną dokumentacją;
 3. stała współpraca z komornikami w sprawach o egzekucję alimentów od dłużników ;
 4. prowadzenie niezbędnej dokumentacji;
 5. opracowywanie indywidualnych wniosków i przygotowywanie do podjęcia decyzji administracyjnych;
 6. prowadzenie dokumentacji ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z zakresu świadczeń rodzinnych ;
 7. ochrona danych osobowych w systemie informatycznym, a w szczególności przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych oraz przeciwdziałanie w przypadku wykrycia naruszeń zabezpieczeń systemu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
 8. przestrzeganie zasad określonych w instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym.

5. Wymagane dokumenty:

 1. CV - życiorys z opisem pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny - z wyszczególnieniem o jakie stanowisko kandydat się ubiega,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy, (druk do pobrania na stronie internetowej www.zabrodzie.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS-u lub w pokoju nr 16)
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (dyplom),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i posiadane uprawnienia
 6. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne, składane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 kodeksu karnego, (druk do pobrania na stronie internetowej www.zabrodzie.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS lub w pokoju nr 16)
 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./, (druk do pobrania na stronie internetowej www.zabrodzie.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS-u lub w pokoju nr 16)
 8. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko samodzielnego referenta ds. świadczeń rodzinnych " w terminie do dnia 26 listopada 2007 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu pokój nr 16 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 (decyduje data wpływu).
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej GOPS-u Zabrodzie oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Zabrodziu.

Pliki (pliki do pobrania):
1. ogłoszenie o naborze
2. kwestionariusz osobowy
3. oświadczenie o niekaralności
4. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu