Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZAPROSZENIE

na XVIII sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 30.06.2008r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 30 czerwca 2008r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

  Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji , stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia mienia gminnego położonego w miejscowości Zabrodzie ul. Szkolna 5, gm. Zabrodzie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Zabrodzie gm. Zabrodzie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Słopsk gm. Zabrodzie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia służebności gruntowej na działce nr 247/2 położonej w miejscowości Niegów gm. Zabrodzie
 11. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Laskowski


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu