Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZAPROSZENIE

na XXII sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 10.10.2008r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), zwołuję XXII sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 10 Października 2008r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

  Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji , stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 9. Przedstawienie informacji o analizie oświadczeń majątkowych.
 10. Interpelacje Radnych, odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Laskowski


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu