Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaTłuszcz dn. 23.XI.2009

OGŁOSZENIE O NABORZE NA MAŁE PROJEKTY

      Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej" za pośrednictwem Zarządu Województwa Mazowieckiego ogłosza nabór wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty.

Termin składania wniosków: od 9 do 28 grudnia 2009 r. (godz. 16.00).

Miejsce składania wniosków: bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej" w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4, 05-240 Tłuszcz (III piętro, Sekretariat). Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Kryteria wyboru projektów:
Lokalne kryteria przyjęte do działania ,,Wdrażanie LSR - małe projekty" znajdują się na stronie www.lgdrowninywolominskiej.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Równiny Wołomińskiej"

Limit środków na Małe projekty - 370.964,00
Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach Osi 4 Leader w ramach PROW 2007 -2013 Działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl oraz www.lgdrowninywolominskiej.pl LGD "Równiny Wołomińskiej" zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku, szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD "Równiny Wołomińskiej" ul. Warszawska 4, 05-240 Tłuszcz, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

    We wniosku należy:
  • w opisie celów operacji precyzyjnie określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD "Równiny Wołomińskiej", przyczyni się operacja wymieniona we wniosku
  • w opisie zadań planowanych w ramach małego projektu należy szczegółowo wskazać związane z nimi przedsięwzięcia (podając nazwę i numery), wymienione w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD "Równiny Wołomińskiej".
  • w opisie operacji zamieścić informację o charakterystyce prawnej wnioskodawcy oraz dane identyfikacyjne i PESEL osoby wyznaczonej jako kierownik projektu (dotyczy wnioskodawców będących osobami prawnymi).


Wnioskodawcy realizujący małe projekty w ramach partnerstwa dołączają do wniosku umowę partnerstwa.

Wnioskodawcy realizujący projekt na terenie lub odniesieniu do wielu miejscowości zobowiązani są wskazać je wszystkie. W przypadku braku możliwości określenia miejsca realizacji projektu, powinna być wskazana miejscowość stanowiąca siedzibę Wnioskodawcy.

Rafał Rozpara - prezes

www.lgdrowninywolominskiej.pl


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu